Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cilesi
cilësi:

cilësí,-a f. sh. -(të) 1. edhe filoz., veti thelbësore, që e dallon dikë a diçka nga një tjetër dhe që na jep mundësi ta njohim e ta vlerësojmë; shkalla e lartë e vlerës ose e dobisë së një sendi, të një veprimi etj.: cilësi trupore (morale); cilësi racore; cilësitë e njeriut (e tokës, e grurit); treguesit e cilësisë; cilësia dhe sasia. 2. drejt. detyra a funksioni i një njeriu, zakonisht për një kohë dhe për një rast të caktuar: në cilësinë e dëshmitarit (e paditësit).

Të ngjashme:
cilësim:

cilësím,-i m. veprimi sipas foljes: cilësim i drejtë; cilësim juridik (drejt.).

cilivi:

ciliví,-a f. sh. -(të) shilarës.

cili:

cíl/i,-a sh. -ët, -at përem. 1. pyet. përdoret kur pyesim drejtpërdrejt ose tërthorazi për një frymor ose për një send, të cilin zakonisht e dallojmë nga të tjerët; kush: cilin takove?; me cilën ishte?; e cili e pranon këtë?; e cili nuk e di?! 2. pacak. përdoret për të dalluar një frymor ose një send prej të tjerëve të llojit të vet; kush: ja cila qenka!; ja cilët kërkoi!

cili:

cíl/i (i), -a (e) sh. -ët (të), -at (të) përem. lidhor. përdoret për të lidhur një fjali të varur dhe shënon qenien a sendin e përmendur në fjalinë e mëparshme; që: premtimin, të cilin e kishim dhënë me dëshirë, e plotësuam deri në fund.

bijësi:

bijësí,-a f. drejt. lidhja ligjore e fëmijës me prindërit; birëri.