Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës brendi
brendi:

brendí,-a f. përmbajtja e një vepre, e një letre etj.; përmbajtja e një veprimtarie, thelbi i diçkaje; brendësi: brendia e romanit (e mësimit).

Të ngjashme:
brenda:

brénda ndajf. 1. në vendin a në hapësirën që përfshijnë kufijtë e diçkaje, në pjesën e brendshme, në brendësi; në një vend të mbyllur; kund. jashtë: brenda në shishe (në dhomë); brenda në det (në ujë, në pyll); brenda në trup (në kokë); hyri (mbeti) brenda; është kalbur nga brenda. 2. në gjirin e një familjeje, të një organizate etj.: brenda në institut; dhëndër brenda kollovar. 2. fig. në zemër a në shpirt, përbrenda: e mban brenda nuk e shfaq atë që ndien.

brenda:

brénda- fjalëform. pjesë e parë e fjalëve të përbëra, të cilat shënojnë vendin a hapësirën që përfshijnë kufijtë e diçkaje, mjedisin ku gjendet a kryhet diçka etj. (p.sh. brendabërthamor, brendashkruaj etj.).

orendi:

orendí,-a f. kryes. sh. -(të) 1. pajisje të lëvizshme (si dollapë, tryeza, banka etj.) për nevojat e përditshme në shtëpi, në zyrë, në shkollë etj.: orendi shtëpiake (shkollore); e ka pajisur me orendi. 2. veglat për një punë të caktuar: orenditë bujqësore; orenditë e hekurpunuesit.

brenda:

brénda parafj. (r. rr.) përdoret me emra a me përemra, kur diçka ndodhet ose kryhet në vendin a në hapësirën që përfshijnë kufijtë e diçkaje, në gjirin e një mjedisi shoqëror etj.; kund. jashtë: brenda shtëpisë; brenda vendit; brenda familjes; brenda mundësive; brenda ligjeve; brenda rregullores; brenda temës; brenda ditës; brenda vitit; brenda orarit; brenda dhjetë minutash.

arendë:

arénd/ë,-a f. ek. shfrytëzim i përkohshëm i një toke me qira.