Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës baze
bazë:

báz/ë,-a f. sh. -a(t) 1. pjesa e poshtme e një trupi, mbi të cilën ky mbështetet diku. 2. gjeom. brinja e një figure ose sipërfaqja e një trupi, mbi të cilën ngrihet pingul lartësia: baza e trekëndëshit (e piramidës). 3. parim themelor a tërësi parimesh ku mbështetet një shkencë etj.; njohuritë themelore të një fushe të dijes: bazat e astronomisë; hodhi bazat e kimisë; arsyetim pa baza; flet pa baza; në bazë të … (mbi bazën e …) duke u mbështetur në …, sipas …4. tërësia e sendeve dhe e kushteve të domosdoshme për një veprimtari; qendër me mjetet e nevojshme për një punë: bazë teknike (mësimore); bazë detare (ajrore, bërthamore) (usht.). 5. ek. tërësia e marrëdhënieve në prodhim, që i përgjigjen shkallës së zhvillimit të forcave prodhuese të shoqërisë në një periudhë historike: baza ekonomike; baza dhe superstruktura. 6. organet më të ulëta të administratës, ndërmarrjet a institucionet vartëse, rrethet etj. kundrejt organeve drejtuese të qendrës: punonjësit e bazës; zbres në bazë. 7. vend strehimi i përkohshëm: bazë ilegale. 8. diçka që merret si pikënisje, si masë etj.; pjesa kryesore e diçkaje: bazë e një sistemi numërimi. 9. kim. bashkim kimik, që me acide jep kripëra dhe ujë. 10. si mb. kryesor, themelor: tekst bazë; parime bazë; rroga bazë.

Të ngjashme:
bahe:

báh/e,-ja f. sh. -e(t) hobe.

beze:

béz/e,-ja f. sh. -e(t) pëlhurë pambuku pak e ashpër, që përdoret për çarçafë, për ndërresa etj.: këmishë bezeje.

naze:

náze,-t f. sh. sjellje a qëndrim sikur nuk e dua ose nuk e pëlqej dikë a diçka; lëvizje ose të folur me përdredhje për t’u pëlqyer të tjerëve: ka shumë naze; lëri nazet!

saze:

sáz/e,-ja f. sh. -e(t) 1. vegël muzikore popullore e ngjashme me mandolinën, me dhjetë tela të ndarë në tre grupe; sh. orkestër popullore; vegla muzikore popullore: i bie sazes; sazet e dasmës. 2. bised. harmonikë goje.

taze:

táze mb. bised. 1. i proshkët; kund. bajat: mish taze mish që sapo është therur; ujë taze ujë që sapo është mbushur. 2. si ndajf. posa: e pjekur taze.