Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkërendit
bashkërendit:

bashkërendít (bashkërendís) kal., -a, -ur vë në një radhë me një tjetër; bashkërendoj.

Të ngjashme:
bashkërendim:

bashkërendím,-i m. veprimi sipas foljes.

bashkërenditës:

bashkërendítës,-e mb. gjuh. që lidh dy fjali a dy gjymtyrë fjalie të bashkërenditura: lidhëz bashkërenditëse.

bashkërendoj:

bashkërend/ój kal., -óva, -úar lidh bashkë; rendoj a përshtat veprime, dukuri etj. për një qëllim; përputh. / pës. bashkërendóhet v. III.

bashkërenditem:

bashkërendítem vetv. e bashkërendit. / pës. bashkërendítet v. III.

bashkërenditje:

bashkërendítj/e,-a f. 1. veprimi sipas foljeve; bashkërendim. 2. gjuh. lloj i lidhjes sintaksore të dy fjalive a të dy gjymtyrëve të fjalisë, që janë të barasvlershme nga ana gramatikore dhe nuk varen nga njëra-tjetra.