Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës atillë
atillë:

atíllë (i, e) përem. i të njëjtit lloj me një tjetër larg nesh, i ngjashëm nga vetitë me të, si ai; që është në një shkallë të lartë cilësie ose në gjendjen që përcaktohet në fjalinë e varur; kund. i këtillë: një mendim i atillë; diçka e atillë pak a shumë po ajo gjë; në rrethana të atilla; ka çaste të atilla, sa vlejnë me një jetë; i atillë e i këtillë përdoret kur zëvendësojmë fjalët, zakonisht sharëse, që janë thënë për dikë.

Të ngjashme:
tillë:

tíllë (i, e) dëft. 1. i ngjashëm me një tjetër, i të njëjtit lloj me të; i këtillë: diçka e tillë është pak a shumë kjo gjë është. 2. shpreh një shkallë të lartë të cilësisë ose përforcon një vlerësim: një njeri të tillë s’e gjen; një gjë e tillë s’është dëgjuar.

çotillë:

çotíll/ë,-a f. sh. -a(t) tundësi i qumështit.

grillë:

gríll/ë,-a f. sh. -a(t) zool. rosë e egër uji, me pendë të murrme dhe me bisht të shkurtër.

këtillë:

këtíllë (i, e) mb. i ngjashëm me një tjetër që është pranë atij që flet; si ky a si kjo; i tillë; kund. i atillë: nuk është i këtillë; / shpreh një shkallë të caktuar të cilësisë a një gjendje, siç tregohet në fjalinë e varur: diçka e këtillë pak a shumë kjo gjë; në raste të këtilla.

krillë:

kríll/ë,-a f. sh. -a(t) zool. zog i madh shtegtar si lejleku, i përhimë e me sqep të shkurtër: shtegtojnë krillat.