Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës athëtirë
athëtirë:

athëtír/ë,-a f. sh. -a(t) diçka e athët; athtësi.

Të ngjashme:
athëtimë:

athëtím/ë,-a f. thëllim, acar; fraq.

ashpëtirë:

ashpëtír/ë,-a f. sh. -a(t) bot. lloj dushku me gjethe të ashpra.

athëtor:

athëtór,-e mb. i athët: mollë athëtore.

athëtim:

athëtím,-i m. 1. veprimi sipas foljeve. 2. athtësi. 3. athëtimë.

athëti:

athëtí,-a f. athtësi.