Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ateror
atëror:

atërór,-e mb. që lidhet me atin, i babait; si prej babai: shtëpi atërore; kujdes atëror.

Të ngjashme:
aderoj:

ader/ój jokal., -óva, -úar libr. bashkohem me një lëvizje politike, bëhem anëtar i një partie etj.

bakteror:

bakterór,-e mb. libr. që lidhet me bakteret, i baktereve; që shkaktohet prej tyre: sëmundje bakterore.

katror:

katrór,-i m. sh. -ë(t) 1. gjeom. katërkëndësh kënddrejtë me brinjë të barabarta: sipërfaqja e katrorit. 2. mat. prodhimi që del nga shumëzimi i një numri me veten: katrori i numrit tre është nëntë.

natyror:

natyrór,-e mb. 1. që lidhet me natyrën, i natyrës; që buron nga natyra; që bëhet sipas ligjeve të natyrës a në kushtet e natyrës; kund. artificial. 2. që është si në jetë, i vërtetë: gjini natyrore (gjuh.) gjini që merret sipas seksit dhe jo sipas treguesit gramatikor; numrat natyrorë (mat.).

stepor:

stepór,-e mb. që lidhet me stepën, i stepës: bimësi stepore.