Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arsim
arsim:

arsím,-i m. 1. sistem i organizuar dhe i shkallëzuar, ku merren dije e shprehi: arsimi parauniversitar; / tërësia e dijeve dhe e shprehive që fitohen në shkollë a në një kurs. 2. arsimim.

Të ngjashme:
arnim:

arním,-i m. sh. -e(t). 1. veprimi sipas foljeve. 2. arnesë: me shumë arnime.

agtim:

agtím,-i m. puhi në ag.

amësim:

amësím,-i m. sh. -e(t) poet. erë e këndshme.

arki-:

arki- fjalëform. pjesë e parë e fjalëve të përbëra, me kuptimin “krye” (p.sh. arkidukë, arkitra etj.).

arkiv:

arkív,-i m. sh. -a(t) institucion që grumbullon, ruan, sistemon e boton dokumente me vlerë historike; tërësia e dokumenteve me vlerë të veçantë për veprimtarinë e një institucioni, të një organizate a të një njeriu: Arkivi Qendror i Shtetit; arkivi i Institutit të Historisë.