Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arkivor
arkivor:

arkivór,-e mb. që lidhet me arkivin, i arkivit; që ruhet në arkiv: dokumente arkivore; kërkime (burime) arkivore.

Të ngjashme:
arkivoj:

arkiv/ój kal., -óva, -úar 1. zyrt. fut në arkiv. 2. fig. e mbyll përfundimisht një çështje; e lë në harresë. / pës. arkivóhet v. III.

arkivol:

arkivól,-i m. sh. -ë(t) arkë e gjatë për të vdekurin.

ankimor:

ankimór,-e mb. drejt. që lidhet me një ankesë; që përmban një ankim.

arsimor:

arsimór,-e mb. që lidhet me arsimin a me arsimtarët, i arsimit a i arsimtarëve; që përbëhet nga arsimtarë: sistemi arsimor; vit arsimor; drejtori arsimore.

arkivim:

arkivím,-i m. veprimi sipas foljes.