Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aksion
aksion:

aksión,-iII m. sh. -e(t) fin. pjesëmarrje me kapitale në një veprimtari ekonomike fitimprurëse; letër e barasvlershme me një nga pjesët e kapitalit të një shoqërie a të një sipërmarrjeje, që i jep të drejtën zotëruesit të saj të marrë pjesë në veprimtarinë dhe në fitimet e sipërmarrjes: kursi i aksioneve.

Të ngjashme:
afshon:

afsh/ón jokal. v. III, -ói, -úar lëshon afsh; del si afsh: afshon toka.

aksiomë:

aksióm/ë,-a f. sh. -a(t) parim a përgjithësim i nxjerrë nga përvoja, që nuk ka nevojë të vërtetohet; e vërtetë e qartë dhe e pakundërshtueshme: aksiomë logjike.

aksionar:

aksionár,-e mb. fin. që është themeluar me aksione; që lidhet me aksionet: shoqëri aksionare.

diksion:

diksión,-i m. libr. shqiptim: ka diksion të mirë (të pastër).

fraksion:

fraksión,-i m. sh. -e(t) grup anëtarësh të një partie politike, me pikëpamje të ndryshme për çështje të veçanta ose që zhvillon veprimtari të mëvetësishme në parlament etj.