Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës akoma
akoma:

akóma ndajf. 1. ende: akoma s’po duket; akoma ti?! vazhdon me atë mendje ti?! 2. edhe më shumë: akoma më mirë.

Të ngjashme:
akord:

akórd,-i m. sh. -e(t) 1. muz. harmonia e tre a më shumë tingujve në lartësi të ndryshme. 2. ek. marrëveshje me dikë për të kryer një punë, duke e paguar sipas punës së kryer: punë me akord.

aromë:

aróm/ë,-a f. sh. -a(t) erë e mirë, që lëshojnë lulet, bimët a lëndëtjera: aromë trëndafili (manushaqeje).

atom:

atóm,-i m. sh. -e(t) grimca më e imët e çdo elementi kimik, që përbëhet nga bërthama dhe nga elektronet: atom oksigjeni (hidrogjeni); zbërthimi i atomit.

komb:

komb,-iI m. sh. -e(t) bashkësi e qëndrueshme njerëzish, e formuar historikisht, në bazë të bashkësisë së gjuhës, të territorit, të jetës ekonomike dhe të formimit psikik, që shprehet në bashkësinë e kulturës: kombi shqiptar.

komb:

komb,-iII m. sh. -e(t) 1. nyjë: e zgjidhi kombin; / fig. pengesë si nyjë në të folur: iu bë një kombgrykë nuk mund të fliste dot. 2. pikë e vogël uji, vere etj.: s’ka mbetur asnjë komb.