Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës agrar
agrar:

agrár,-e mb. bujqësor: vend agrar; / që lidhet me pronësinë mbi tokën bujqësore: reformë agrare.

Të ngjashme:
arar:

arár,-i m. sh. -ë(t) ai që punon arën, lavërtar; bujk.

afras:

áfras (áfrazi) ndajf. nga afër; afër.

agro-:

agro- fjalëform. pjesë e parë e fjalëve të përbëra, me kuptimin “agrar”, agronomik” (p.sh. agrokimi, agrorregullore etj.).

ajror:

ajrór,-e mb. që lidhet me ajrin, i ajrit; që ka ajër: hapësira ajrore; rrymë ajrore; / që ndodhet në ajër; që bëhet në ajër a nga ajri: rrënjë ajrore (bot.); lundrim (transport) ajror; sulm ajror.

altar:

altár,-i m. sh. -ë(t) 1. vjet. therore1. 2. fet. tryezë në kungën e kishës, ku bëhen shërbesat më të rëndësishme. 3. fig. lart. simbol i sakrificës e i flijimit: në altarin e lirisë.